Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

kv Krispeln, plan 2 - bostäder

Del två i den nya detaljplanen för ett nytt Kultur- och Kunskapscentrum, berör bostadsdelen. Hela planen ska bland annat möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, skola och kontor.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med hela detaljplanen för nytt Kultur- och Kunskapscentrum är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, skola, kontor, idrott samt centrumfunktioner.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är ca 6,4 ha stort. Marken ägs till största del av Falkenbergs kommun och Falkenbergs Bostads AB.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för hela området var ute på samrådsremiss sommaren 2016, varefter planen delades upp i två delar. Första delen som berörde skoldelen vann laga kraft 2017.

Del två, som berör bostadsdelen, har varit ute på granskningsremiss 23/10 - 20/11. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett så kallat granskningsutlåtande.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.