Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Elddonet 2 m fl - Hjortsberg - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2016-10-11§ 289 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta ny detaljplan för Elddonet 2 m fl. Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för bostäder.

Status

Detaljplanen har varit ute på granskningsremiss under perioden 27 oktober - 24 november 2022. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett utlåtande.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten Elddonet 2. Förslaget innehåller totalt cirka 50 bostäder i ett 9 vånings punkthus med takterrass som gemensam utevistelseyta.

Planområdet

Planområdet är beläget ca 2,5 km söder om Falkenberg centrum, nära Hjortsbergs centrum och intill Skrea strand och är ca 3 200 kvm stort. Marken inom planområdet ägs av privat fastighetsägare och Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan. Kontakta plan@falkenberg.se för att ta del av samrådsredogörelsen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls onsdagen den 20 april mellan kl 18-20 på Skrea vandrarhem beach hostel, Hjortvägen 8, Falkenberg, som öppet hus där det fanns möjlighet att se planförslaget samt ställa frågor till kommunens tjänstepersoner och politiker.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standard förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.