Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

del av Boberg 8:27 m fl - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2007-10-09 § 285 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för del av Boberg 8:27 m fl. Huvudsyftet är att ge möjlighet att uppföra bostadsbebyggelse och en ny cykel- och gångbana.

Status

Förslaget till detaljplanen har varit ute på en ny granskning mellan den 22 juni - 6 juli 2022. Inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas i ett nytt granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten som idag är obebyggd, ny cykel- och gångbana samt möjlighet till gemensamhetsytor inom området.

Planområdet

Planområdet är beläget i Boberg, ca 8 km söder om centrala Falkenberg, norr om Bobergs udde i anslutning till Bobergs kustväg. Planområdet är ca 5,2 ha stort.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Förslaget till detaljplan var ute på samråd under våren 2017. Öppet hus hölls den 23 maj 2017 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget. En första granskning hölls vintern 2021.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Detaljplanen berör Boberg S:1, Boberg GA:1 och GA:11, (Bobergs samfällighetsförening), Boberg GA:3, (Bobergs vägsamfällighet 2), Boberg GA:5, (Björsgårds vägförening). Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.