Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Hamnområdet

Hamnområdet är ett av flera områden som finns i förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad. Hamnområdet är ett utfyllt havsområde som började användas som stadens tipp officiellt 1955 och avslutades 1996.

Utfyllnaden utgörs av en blandning av industri-, bygg, och hushållsavfall. Idag utgörs marken av industrimark som används av förhållandevis tung industri.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Hamnområdet kan utvecklas på 30 till 50 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder och utveckla befintlig verksamhetsmark. Men även var grönstruktur ska utvecklas och hur det framtida resandet kan se ut.

Viktigt att veta om förslaget

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Hamnområdet

föp skogstorp

Befintliga verksamhetsområden

505 Terminalen

Fortsatt utveckling av hamnanknuten verksamhet.

Bostäder

Omvandlingsområde till sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Valskvarnen

Området utgörs på mycket lång sikt av ett utbyggnadsområde för bostäder blandat med offentlig och kommersiell service. Det är idag svårt att beräkna hur mycket bostäder området kan tänkas omfatta eftersom det är avhängigt hur man kan använda befintliga byggnader. I övrigt beräknas området rymma arbetsplatser kopplade till service, kontor och mindre verksamheter. Inom området finns dock en omfattande problembild i form av markföroreningar, tunga transporter och översvämningskänslig mark (havsytehöjning). I närområdet även bullrande verksamheter. För att området ska kunna omvandlas till ett område för bostadsområde krävs en mycket långsiktig politisk viljeinriktning vad det gäller dess utveckling.

Området kan på mycket lång sikt innebära ett förhållandevis stort tillskott av bostäder. Det har närhet till service och organiserad rekreation, grönblå miljöer och följer principen att växa inifrån och ut. Framkomligheten är dock mycket komplicerad och det kommer att negativt påverka riksintresset för Falkenbergs hamn. Dessutom finns en stor problematik kring förorenad mark, nuvarande markanvändning och att man måste bygga på mark som riskerar att översvämmas vid en havsytehöjning. Investeringsbehovet för att kunna genomföra omvandlingen är mycket stort.

På den södra sidan av Ätran ligger området Tegelbruket. Läs mer om förslaget för det området här.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

421 Hamnstråket

Lövstaviken binds samman med Laxpromenaden utmed Ätran.

Omvandling till grönstruktur

Lövstaviken

Området, som är grönt på kartbilden, omvandlas från idag detaljplanelagd industrimark till en utveckling som större havsnära friluftsområde. Området utreds separat, med en medborgardialog som grund. Sedan tidigare finns det ett underlag till hur området skulle kunna utvecklas (Lövstaviken, inventering och förslag. Selander och Bengtsson, 2012).

Omvandlingsområde till mångfunktionell bebyggelse

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Gjuteriet

Området omvandlas från nuvarande område för tung industri till ett område för mångfunktionell bebyggelse där exempel på verksamheter är offentlig och kommersiell service, kontor, mindre icke störande verksamheter, fritids- och besöksanläggningar med mera. Inslag av bostäder kan på mycket lång sikt prövas i delar.

Hållbart resande

I området bör gående och cyklister tydligt prioriteras. Åtgärder i det befintliga gatunätet bör utredas för att stärka kopplingen mellan Hamnområdet och stadsdelen Västra Gärdet. I samband med omvandlingen av området ska nya kollektivtrafikstråk etableras för att knyta samman området med stadens centrum samt järnvägsstationen.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter