Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Grundstenar för fördjupad översiktsplan

Det finns flera viktiga politiska beslut som har lett fram till det här förslaget för ny fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad. Vi tittar lite närmare på vilka de är.

Visionen

Falkenbergs kommuns vision är "Vi växer för en hållbar framtid". I denna vision ligger en ambition om att verka för en hållbar tillväxt. I visionen som är politiskt beslutad står det: Vi ska prioritera arbetet med Agenda 2030 och hushålla med både platsens och kommunens resurser så att även framtidens kommuninvånare kan leva ett gott liv i hjärtat av Halland. Till visionen finns tre mål kopplade:

  • Ett föredöme inom hållbarhet
  • Välfärd med god kvalitet
  • Västsveriges starkaste näringsliv

Översiktsplan 2.0

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad baseras på översiktsplanens, ÖP 2.0, utvecklingsinriktning i form av en strukturbild och 5 strategier.

Strategi 1 - Planera för en hållbar samhällsinriktning

Falkenberg ska vara en attraktiv kommun för boende, besökare och företagare. Kommunen ska vara attraktiv både idag och i framtiden, och måste därför utvecklas i balans med de tillgångar och värden som finns i natur- och kulturmiljö och med de människor som lever och verkar i kommunen. Allt byggande ska anpassas så att miljöpåverkan och riskfaktorer minimeras.

Strategi 2 – Satsa på hållbara person- och godstransporter

Transporter med bil och lastbil ökar både genom kommunen och till och från olika destinationer i kommunen. En ökad trafik skapar trängsel, försämrad luftkvalitet och ger en negativ miljöpåverkan på framför allt klimatet. Det är därför viktigt att planera så att trafikmängderna minimeras och så långt som möjligt kan ske på ett hållbart sätt, t.ex. från väg till järnväg och från egen bil till kollektivtrafik eller cykel.

Strategi 3 – Förstärk Falkenbergs stad

Falkenbergs stad är en viktig motor i kommunen och har goda förutsättningar att utvecklas och ta emot fler människor och företag. Staden har under de senaste hundra åren brett ut sig kraftigt på omgivande jordbruks- och naturmarker med nya bostads- och industriområden, service- och vägområden. Ju mer utbredd staden blir desto mer gator och annan infrastruktur behöver byggas och desto längre blir det att ta sig till fots eller med cykel. En gles stad är också svår att försörja med kollektivtrafik. Staden behöver därför växa genom att befintlig bebyggelse kompletteras och förtätas, samtidigt som viktiga värden i staden värnas.

Strategi 4 – Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen

Falkenbergs kustområden är attraktiva för friluftsliv, semesterboende och åretruntboende. De är en viktig resurs för kommunens utveckling och exploateringstrycket är stort. Här finns också stora natur- och landskapsvärden. Längs hela kusten gäller hushållningsbestämmelser som begränsar den lagliga rätten att bygga här, till förmån för det rörliga friluftslivet. När ny bebyggelse kommer till som små öar på kustens jordbruksmarker blir dessa svårare att bruka, det öppna kustlandskapet splittras sönder, biltrafiken ökar och det blir svårt att ordna hållbara vatten- och avloppslösningar. För att de kvaliteter som gör kusten attraktiv och värdefull inte ska gå förlorade, behöver dessa värden värnas och kompletterande bebyggelse styras till lägen där det redan finns bebyggelse och där service och kollektivtrafik lättare kan samordnas.

Strategi 5 – Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden

Falkenbergs inland har stor potential för boende och besökare. Här finns ett rikt natur- och kulturlandskap, många vackra sjöar och dalgångar, och tätorter och bygder där man känner varandra och hjälps åt. Här finns mängder av små och medelstora företag och i Ullared finns Skandinaviens största besöksmål och gott om arbetstillfällen och service. Ändå har inlandet svårt att öka sin befolkning och många orter och bygder avfolkas sakta men säkert. Bristande kommunikationer gör avstånden längre än nödvändigt, och många, särskilt de unga, väljer att bosätta sig någon annanstans. När man sen bildar familj och vill flytta tillbaka blir det svårt att hitta bostad och att få lån till att bygga nytt.

Viktiga ställningstaganden

Arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad bygger på olika typer av avväganden, ställningstagande och prioriteringar. Några av ställningstagandena, prioriteringarna och avvägningarna kan behöva en närmare förklaring.

Hållbarhet och social hållbarhet i synnerhet poängteras

Mycket handlar om självklarheter som att staden ska växa hållbart ur alla aspekter. Liksom i översiktsplanen poängteras det socialt hållbara perspektivet extra och därmed vikten av att bygga bostäder med blandade storlekar och upplåtelseformer. Det handlar även om att bygga ihop stadsdelar och överbrygga fysiska, sociala och mentala barriärer.

För att förstärka vilka områden som bör bebyggas först har alla områden för sammanhängande bostadsbebyggelse värderats med hjälp av en värderos.

Jordbruksmarken

Ett så litet ianspråktagande av jordbruksmark som möjligt är också ett hållbarhetstänk och där flera tidigare utpekade områden, på inrådan av LRF, tagits bort. Övriga föreslagna områden har i stora delar minimerats i sin utbredning.

Knyta ihop staden

I den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad har bebyggelseområden (bostäder och lättare verksamhetsområden) som pekats ut strävat efter att knyta Skogstorp och Vinberg närmare Falkenberg. Samtidigt möjliggör den fördjupade översiktsplanen att lokala närcentrum utvecklas både i Skogstorp, Vinberg, Skrea och Hjortsberg.

Förtätning och att växa inifrån och ut

Staden ska växa inifrån och ut. Den fördjupade översiktsplanen förstärker översiktsplanen i vikten av förtätning i första hand och att omvandla områden till områden för bostadsbebyggelse samt service- och tjänsteverksamheter.

Infrastruktur

I förslaget växer staden kring kollektivtrafikstråk och Falkenbergs station vilket ger goda förutsättningar för ett hållbart resande. Gena och tillgängliga kollketivtrafikstråk är en grundförutsättning för att bilens attraktivitet ska minska och har därmed varit ett centralt kriterium i framtagandet av linjedragning.

Cykel

Cykel prioriteras som transportmedel inom staden varför den fördjupade översiktsplanen pekar ut starka cykelstråk och partier där cykelkopplingar saknas. Tillsammans utgör de föreslagna kopplingarna samt de befintliga stråken ett sammanhängande cykelvägnät. Gång, cykel- och kollektivtrafikstråken ska lokaliseras i anslutning till målpunkter såsom centrum, stationen, rekreation, service och skolor.

Väg 767

På grund av att Falkenbergs stad alltmer växer utanför väg 767 så föreslår den fördjupade översiktsplanen att väg 767 får successivt en ändrad funktion från nuvarande omledningsväg till stadsgata. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut ett antal punkter där insatser kommer att behöva genomföras för att minska väg 767 som fysisk, social och mental barriär. Bland annat vid Tröingedal och Falkagård.

Grönstruktur

Ett tydligt ställningstagande i den fördjupade översiktsplanen är att inte bygga stad på bekostnad av värdefull grönstruktur. Intentionerna är att bevara den stabila grönstrukturen söder om Ätran och utveckla grönstrukturen i staden norr om Ätran. Ett led i detta är att omvandla stora delar av Lövstaviken till naturområde. Grönstrukturen ska dessutom utvecklas och förlängas utmed Ätran

Huvudmannaskap

Riktlinjer för val av huvudmannaskap anger att vid detaljplanering inom och i direkt anslutning till Falkenbergs stad ska i regel kommunalt huvudmannaskap tillämpas i alla nya detaljplaner som tas fram. Det finns dock vissa områden där det även fortsättningsvis kan vara lämpligt med enskilt huvudmannaskap, se PM angående huvudmannaskap.

Riktlinjerna behandlar inte frågan om ändring av huvudmannaskap från enskilt till kommunalt eller vice versa gällande redan befintliga bostadsområden med gällande detaljplaner.

Strukturbild - utvecklingsinriktning

Strukturbilden nedan beskriver övergripande hur Falkenbergs stad ska växa och den ger en utvecklingsinriktning. Strukturbilden visar att Falkenbergs stad kan man ska växa mot nordväst. Det gör att de nya bostadsområdena är både stationsnära och centrumnärmare. Bilden visar också att stadskärnan fortsatt är viktigast för handel och service. 

Struturbild

Bebyggelse (mörkgrå områden):

Befi­ntliga områden med olika användning. Kan komma att omvandlas, utvecklas och/eller förtätas.

Utbyggnadsområde (Ljusgrå områden):

Ny ianspråktagen mark för bebyggelse med olika användning. Gränsen mot jordbruksmark ungefärlig.

Jordbruksmark: (Ljusgula områden)

Utvecklas endast som jordbruksmark.

Grön-blå struktur: (Gröna och blå områden)

Be­ntliga vattendrag och grönområden. Helt eller delvis tillgängliga för allmänheten. Kan komma att utvecklas och stärkas.

Tra­fiknät: (Heldragna linjer, streckade linjer, sicksackig linje och cykelsymbol) 

Huvudsakligt nät för spårtra­fik, kollektivtra­fik och övrig tra­fik. Sicksacklinjen visar sträcka som särskilt behöver utvecklas eller omvandlas. Prioriterade cykelstråk skapas till platser för samlat resande.

Samlad service (Rosa blomma)

Stadskärnan fortsatt viktigast. Hjortsbergs centrum och Tångakrysset som idag. Skogstorp utvecklas. Nya knutpunkter i Skrea och Vinberg.

Samlat resande (Gul blomma):

Stationsområdet och knutpunkt för buss i stadskärnan består och stärks ytterligare.

Ny grönstruktur (Grön blomma)

Ökad tillgänglighet och nya mötesplatser längs med Ätran och längs med havet i norr med Lövstaviken som viktigaste målpunkt. Stärkt grönstruktur i Arvidstorp och Västra samt Östra Gärdet. Ny grönstruktur i större utbyggnadsområden.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter