Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Det här tar vi hänsyn till

Det finns en rad olika faktorer som vi behöver ta hänsyn till när vi planerar för framtidens Falkenberg. På den här sidan får du en överblick av vad vi behöver ta hänsyn till.

Riksintressen

Nedan följer en beskrivning av de riksintressen som finns inom området för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad. Arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen ger ingen betydande påverkan på riksintressena (se miljökonsekvensbeskrivningen).

I Översiktsplan 2.0 beskrivs på sidorna 51 – 57 finns rekommendationer för olika typer av områden och också vad som gäller för de olika riksintresseområdena.

Borttagande av riksintresse på lång sikt

Riksintresse för hamnanslutningen som sträcker sig mellan västkustbanan och hamnområdet samt den del av västkustbanan som sträcker sig mellan Torebo och Falkenbergs centrum ifrågasätts på lång sikt (30-40 år). En avveckling av riksintressena skulle öppna upp möjligheterna till att utveckla ett attraktivt centrum. Den huvudsakliga anledningen är dock att vi på en längre horisont sett en utveckling där gods kommer att rangeras på annan plats än i centrala Falkenberg. Detta för att skapa en mer effektiv, hållbar och säker hantering av godstransporter. Dessutom ser vi till den långsiktiga omvandlingen av hamnområdet till ett område för mindre verksamheter och i den norra delen för bostäder blandat med offentlig och kommersiell service, kontor, fritids- och besöksanläggningar med mera.

Kust turism friluftsliv 4 kap 2§ MB 4§

Falkenbergs kustområde
Ett generellt riksintresse. Finns ingen motivering till utpekandet.

Riksintresse friluftsliv (Ätran, Skrea)

FN 09 Ätran-Högvadsån
Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer, friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser samt vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

FN 10 Skrea strand -Tylösand
Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer, friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser, vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Riksintresse naturvård

NN 11 Träslövsläge – Agerör
Kustlandskap väl belysande landskapets utveckling. Här finns hotade eller sårbara biotoper och arter samt ett mycket rikt fågelliv.

NN 12 Ätradalen – Högvadsån

Mångformigt avsnitt av den halländska brytningsbygden som särskilt väl visar landskapets utveckling. Här finns hotade eller sårbara biotoper och arter samt ett mycket rikt växt- och djurliv.

Kulturmiljövård 3 kap 6§ Falkenbergs innerstad, Vinbergs kyrkby

NN 20 Vinbergs kyrkby

Sockencentrum vars utveckling kan följas sedan tidig medeltid och som har anknytning till Olof von Dalin.

NN 21 Falkenberg

Småstadsmiljö som bevarat medeltidsstadens gatunät och den förindustriella stadens småskaliga träbebyggelse

Riksintresse Hamn

Falkenbergs hamn

Skogsprodukter och Bulkhamn, MaxFartyg (längd x bredd x djupgående (m) =145x25x6.3

Riksintresse Farled

Falkenbergs angöring - Falkenberg

Farledsklass 1, skyddad höjd 75m, skyddat djup 8 m

Subbeberget - Kullen

Farledsklass 0, skyddad höjd 75m, skyddat djup 19 m

Riksintresse järnväg – befintlig bangård terminal m.m.

Falkenberg

Hamnspåret. Terminal som är eller blir lokaliserad till hamn som är av riksintresse eller har annan stor betydelse, eller annan viktig knutpunkt. Växlingsbangård med stark koppling till hamnen.

Riksintresse järnväg

Västkustbanan

Sträckningen från Falkenberg till Torebo är den norra delen av den gamla sträckningen av Västkustbanan genom Falkenberg. Sträckan används för godstrafik och är av riksintresse på grund av anslutning till hamnen. Den södra delen av den gamla sträckningen finns inte kvar.

Västkustbanan

Västkustbanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig från Göteborg till Lund och är en mycket viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet.

Riksintresse järnvägsstationer

Falkenberg personstation

Resandeutbyte internationell och nationell trafik. Resandeutbyte regional och lokal trafik. Ingår i funktionsanpassat nät.

Riksintresse väg - befintlig

E6. Trelleborg-Strömstad-riksgränsen

Väg E6 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Vägen sträcker sig genom Skåne längs västkusten och vidare upp till norska gränsen. Delsträckan utgör en viktig väg för långväga resor och transporter. Vägen har stor betydelse för såväl näringsliv som för arbetspendling och är rekommenderad som primär transportled för farligt gods.

Väg 154. Falkenbergs hamn

Väg 154 förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse då den utgör anslutning till en hamn av riksintresse.

Natura 2000 Habitatdirektivet och Fågeldirektivet

Ätran

Utpekat enligt habitatdirektivet för lax (i sötvatten). Å med en genuin Atlantlaxstam.

Källstorp

Utpekat enligt fågeldirektivet för en utpekad rödlistad art som häckar i området.

Hälsa och säkerhet

Karta som pekar ut olika typer av risker och var dessa kan förekomma. Kartan visar bland hur en höjning av havsnivån skulle kunna slå mot Falkenberg och var det finns möjliga förorenade platser.

Förorenad mark och deponier

Länsstyrelsen har kartlagt förorenad mark och deponier i länet och samtliga nu kända områden tillhörande branschklass med högst risk för markföroreningar har inventerats. Enligt ÖP 2.0 kräver byggnadsåtgärder på förorenad mark och deponier olika avhjälpande åtgärder. Vid lämplighetsbedömning i samband med planering och lovgivning samråds behovet av utredningar och avhjälpande åtgärder med tillsynsmyndigheten.

Förutsättningar för skred och erosion

SGU och SGI har tagit fram kartskikt som visar på potentiell erosions- och skredrisk. Dessa heter ”Stränders jordart och eroderbarhet” (SGU), ”Förutsättningar för erosion vid sjöar, havskust och längs vattendrag” (SGI) samt Erosionsförhållandena längs södra Hallands kust (SGU) Skikten visar att de flesta vattendragen och delar av kusten ger jordarterna förutsättningar för en hög eroderbarhet. Sjöarna varierar mer och här finns allt från ingen eller mycket låg eroderbarhet till potentiellt hög eroderbarhet. Vad det gäller skredrisk genomfördes 1994 en översiktlig stabilitetskartering av Ätran där man först genom en förstudie valt ut områden. Studien visar på skredrisksituationen i Falkenbergs stad. Ytterligare information finns att hämta i kartskiktet ”Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter lutningsanalys (SGU, 2018)”. Kartskiktet visar på att vid stora delar av kusten och Ätrans dalgång finns chans till jordskred. Vid kusten i Falkenberg ser man en viss erosion av stranden vid Netas berg (Erosionsförhållanden längs södra Hallands kust. SGU-rapport 2019:7).

Radonrisk

Den översiktliga inventeringen av markradon från 1991 är fortfarande relevant och kan användas som ett observandum och en första bedömning av mer eller mindre radonrisk. Enligt ÖP 2.0 ska markradonförhållanden alltid uppmärksammas i detaljplanläggning och bygglovsprövning.

Översvämningsrisker

Omfattar havsytehöjning, översvämning av vattendrag samt en skyfallskartering. Samtliga inkluderar även en klimatfaktor. ÖP 2.0 anger att byggande inom identifierade riskområden för översvämningar och höga vattenstånd bör i första hand helt undvikas, i andra hand tas i anspråk endast om tillräckliga säkerhetsåtgärder kan genomföras. Vad det gäller havsytehöjning bör lägsta golvhöjd för nya bostadsområden samt enstaka bostäder alltid vara minst 3,5 meter över nuvarande nollplan (referenssystem RH2000). Förutom ÖP 2.0 är en klimatanpassningsplan under framtagande som beskriver riktlinjer på området.

Utredningszon transportled för farligt gods

Inom ett utredningsavstånd på 150 meter runt rekommenderade transportleder för farligt gods, bör användningen av marken studeras närmare. Hanteringen följer den process som förordas i länsstyrelsen i Hallands läns skrift (2011:19)

Utredningszon gasledning

Inom ett utredningsavstånd på 200 meter runt gasledning, bör användningen av marken studeras närmare och gasledningsägaren kontaktas i ett tidigt skede.

Utredningszon regionalt kraftledningsnät samt kabel

Ett utredningsavstånd på 200 m mellan större kraftledning och bebyggelse rekommenderas vid nybyggnad. För att minska exponeringen av magnetfält ska försiktighetsprincipen tillämpas vid planering och byggande i närheten av större kraftledningar och kabel.

Naturresurser

Jordbruksmark

Jordbruksmarksfrågan har varit en levande process genom hela framtagandet av FÖPen, se miljökonsekvens­beskrivningen. Miljöbalken samt ÖP 2.0 slår fast att jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och bör endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen då lämpliga alternativ till lokalisering saknas. Detta har gjort att när den fördjupade översiktsplanen tagits fram har vi diskuterat med LRF vilken jordbruksmark som värderas högst och utifrån detta har områden tagits bort som tidigare varit aktuella för exploatering. Andra områden har också tillkommit men den fördjupade översiktsplanen slår också fast att det primära är förtätning och det sekundära expansion på mark som inte tidigare varit bebyggd.

Ekosystemstjänster

Ekosystemstjänster ingår som en del av analysen av stadens grönstruktur där grönstrukturen även värderats ur ett sociotop-perspektiv. Dessa har sammanvägts i en femgradig skala. I de riktlinjer om förtätning som antagits av kommunstyrelsen (2019-04-09 § 114) slår man fast att områden med höga kvaliteter och mycket höga kvaliteter (klass 4 och 5) inte ska exploateras. Därmed bevarar man de områden som har störst betydelse för ekosystemtjänster.

Jordbruksmarken utgör också en viktig ekosystemtjänst genom att den producerar vår mat.

Materialförsörjning

ÖP 2.0 beskriver att antal områden för krossberg och naturgrus där man kan utreda lämpligheten för utvinning. Kommunens generella hållning i frågan har dock varit att materialförsörjning kan ses som en regional fråga där man genom samarbete inom regionen kan hitta bästa möjliga lokalisering för nya täkter. Därmed kan man minska påverkan på mark och omgivning genom att man reducerar antalet platser för brytning. Inom området för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad finns en täkt.

Vattenförsörjning

Vattenförsörjning är i mycket en regional fråga. ÖP 2.0 pekar dock ut ett antal potentiellt viktiga grundvatten­förekomster där det är ett observandum för att inte fördärva förekomsten. Av Falkenbergs kommuns vattenskyddsområden omfattas ett av FÖP Falkenbergs stad men det kommer inte att påverkas negativt.

Vindbruk

ÖP 2.0 pekar ut område för vindbruk och två områden ligger inom område för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad (VL 1 och 2).

Natur- och kulturmiljövärden

Ekologiskt särskilt känsliga områden samt områden med höga värden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö

ÖP 2.0 anger ekologiskt särskilt känsliga områden samt områden med särskilt höga värden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. ÖP 2.0 beskriver också vad som rekommenderas gälla inom dessa områden. Som huvudregel gäller att områdena ska skyddas mot åtgärder som skadar miljön och påverkar områdenas värden negativt.

Bevarandeplan för Herting och Innerstaden samt Stadens yttre årsringar

Särskilda utredningar finns för dessa områden och dessa omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad. Hänsyn har tagits till dessa, framför allt vad det gäller utpekande av lämpliga förtätningsområden.

Tätortsnära natur, Inventering och värdering av grönstruktur i Falkenbergs stad

Inventeringen Tärortsnära natur har använts som underlag för värderingen av grönstruktur i Falkenbergs stad. Stor hänsyn har tagits till områden med höga naturvärden och höga vistelsevärden.

Miljökvalitetsnormer

Vad det gäller miljökvalitetsnormerna för vatten har Falkenbergs kommun antagit ett förhållningssätt där vi prövar att arbeta i strukturplaner, det vill säga vi kommer att arbeta med vatten i ett delavrinningsområdesperspektiv. En strukturplan är ett sätt att inom ramen för översiktsplaneringen hantera tre problemställningar i ett sammanhang. I den kan man analysera och hitta lösning kring:

  • Skyfall
  • Dagvattenhantering
  • Miljökvalitetsnormerna för vatten

Orsaken är att man i strukturplanen på ett mer övergripande och sammanhängande plan hanterar vattnet i landskapet och i det större perspektivet studerar hur man kan fördröja vattnet innan det når vattendrag, sjöar eller havet. Det handlar om att skyfallsleder, fördröjningsvolymer och styrning av vattenflöden ska kunna identifieras och säkerställas i planeringsarbetet på FÖP-nivå, d v s omfatta avrinning inom delavrinningsområden.

Vad det gäller övriga miljökvalitetsnormer är inte utvecklingen av Falkenbergs stad av en sådan omfattning att dessa kommer att påverkas i negativ riktning.

Mellankommunala intressen

Vad det gäller mellankommunala intressen planerar Falkenbergs kommun inte för någon mark- och vattenanvändning som har stor omgivningspåverkan varför omgivande kommuner inte torde påverkas. Vi underlåter inte heller att planera för något vi borde planera som skulle kunna ge en stor omgivningspåverkan för omgivande kommuner.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter