Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ullared 1:142 del av - parkering och verksamhet

Ny detaljplan för del av Ullared 1:142 m fl har fått laga kraft 23 oktober 2021.

Kommunfullmäktige antog 2021-09-28 § 175 detaljplan för del av Ullared 1:142


Status

Detaljplanen för del av Ullared 1:142 har antagits av kommunfullmäktige.

Detaljplanens syfte

Planarbetets huvudsyfte är att utöka parkeringsytan på del av fastigheten Ullared 1:142 genom att planlägga området för parkerings- och vårdändamål.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Ullared. Området avgränsas i norr, söder och öster av befintlig bebyggelse och i väster av Furuvägen. Planområdet är cirka 2 300 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Ullared GA:1 (Ullareds samfällighetsförening).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget har samråtts med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter