Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tröinge 10:3 del av, m fl - ändring av detaljplan

Beslut om ändring av planbestämmelse för befintligt detaljplan Tröinge 10:3 m fl har fått laga kraft den 20 november 2021.

Kommunfullmäktige antog 2021-10-26 § 200 ändring av befintlig detaljplan för del av Tröinge 10:3 m fl.

 

Status

Förslaget till ändring av bestämmelse gällande buller i befintlig detaljplan har antagits av kommunfullmäktige.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med ändringen av detaljplanen är att kunna tillämpa bullerriktvärdena för planen så att de stämmer med nuvarande riktvärden (SFS 2015:216). Detta görs genom att de bullerriktvärden som tidigare reglerat högsta tillåtna bullernivåer för bostäder inom detaljplanelagt område utgår.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Tröinge S:2, S:3, S:12, Tröinge GA:43, Stafsinge GA:4. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten har uppmanats att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter