Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Heberg 9:11 m fl - upphävande av del av befintlig byggnadsplan för Hebergs stationssamhälle

Beslut om upphävande av del av befintligt byggnadsplan för fastigheten Heberg 9:11 m fl har fått laga kraft den 20 november 2021.

Kommunfullmäktige antog 2021-10-26 § 201 beslut att upphäva del av byggnadsplan för Hebergs stationssamhälle, för fastigheten Heberg 9:11 m fl

 

Status

Förslaget till upphävande av del av befintlig byggnadsplan för Hebegs stationssamhälle, fastigheten Heberg 9:11 m fl har antagits av kommunfullmäktige.

Planområdet

Planområdet är beläget i Heberg, söder om Falkenberg. Marken inom planområdet ägs av privatpersoner.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet är att upphäva användningen allmänt ändamål för fastigheten Heberg 9:11 samt del av fastigheten Heberg 9:7.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten har uppmanats att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med föreklat standardförfarande (PBL 5 kap 38 b §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda en gång i så kallat samråd , därefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse innan beslut om upphävande fattas.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter