Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Hjortsberg 3:32 - förskola

Ny detaljplan för Hjortsberg 3:32 har fått laga kraft 24 oktober 2020.

Kommunfullmäktige antog 2020-09-29 § 163 detaljplan för Hjortsberg 3:32 för nybyggnad av förskola.

Översiktsbild med planområdet markerat i rött

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola i 4-6 avdelningar, där man även ska säkerställa säkra tillfartsvägar för trafikanter som har förskolan som målpunkt.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg cirka 5 km söder om centrum. Området avgränsas av ett större grönområde samt Nabolagets väg. Norr och nordväst om planområdet finns befintlig bebyggelse. Planområdet är cirka 5000 kvadratmeter. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

  • Förslaget har varit ute på samrådsremiss under våren 2019 och granskningsremiss under hösten 2020.
  • Detaljplanen berör Hjortsberg GA:3. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för denna förening.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedömts vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medfört någon stor miljöpåverkan. Förslaget har samråtts med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff