Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ullared 1:21 m fl - hotellverksamhet

Ny detaljplan för Ullared 1:21 m fl har fått laga kraft 5 augusti 2019 genom beslut i Mark- och Miljööverdomstolen.

Kommunfullmäktige antog den 18 december 2018 § 305 ny detaljplan för Ullared 1:21 m fl.

Ett nytt hotell med ca 140 hotellrum med centrumverksamhet planeras i centrala Ullared. Förslaget möjliggör även en inglasad gångbro till befintligt hotell och yta för en ny transformatorstation.

Översiktsbild med det nya hotellet i Ullared

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra ett hotell med centrumverksamheter i centrala Ullared.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet ligger i Ullareds centrum och är ca 8500 kvm stort.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Samrådsmöte hölls den 3 maj i Ullareds bygdegård då man kunde se och ställa frågor kring planförslaget. Förslaget har varit ute på remiss vid två tillfällen under våren och hösten 2018.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten har uppmanats att informera om dessa samråd.

Detaljplanen berör Ullared S:15, Ullared GA:1 (Ullareds samfällighetsförening) och GA:3 (Ullareds centrum samfällighetsförening). Information om planarbetet har skickats till angiven kontaktperson/adress för dessa föreningar.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.