Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

del av Tröinge 15:1 (Korset) - verksamhet

Ny detaljplan för Tröinge 15:1 (Korset) har fått laga kraft 11 januari 2019.

Kommunfullmäktige antog den 18 december 2018 § 307 en ny detaljplan för Tröinge 15:1 (Korset).

Området norr om järnvägsstationen och mot väg 154 ska ses över för att möjliggöra kontorsverksamhet och andra centrumverksamheter som bättre tar tillvara områdets läge. Samtidigt ses bestämmelserna över för att tillåta en högre bebyggelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av kontorsverksamhet i kombination med centrum-verksamheter i direkt anslutning till järnvägsstationen och väg 154 som bättre tar tillvara områdets läge. Samtidigt ses bestämmelserna över för att tillåta en högre bebyggelse.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet, som är cirka 8,8 ha stort, ligger i norra utkanten av Falkenberg, ca 2 kilometer nordos om centrum, i direkt anslutning till väg 154. Marken är en del av den större fastigheten Tröinge 15:1 som ägs av Falkenbergs kommun.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss 4/7-17/8, inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss 3/10-31/10.

Detaljplanen berör Stafsinge GA:4, Tröinge S:12, Stafsinge S:2 och S:3. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter