Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

del av Gödastorp 3:13 - verksamhet

Ny detaljplan för del av Gödastorp 3:13 m fl har fått laga kraft 18 april 2019.

Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2019 § 66 detaljplanen för del av Gödastorp 3:13.

 

En ny placering för omlastningsstation för avfall planeras för att uppfylla det kommunala ansvaret att samla in och behandla hushållens avfall till lägsta kostnad.

 

Detaljplanens syfte

Planarbetets syfte är att möjliggöra en omlastningsstation för brännbart hushållsavfall samt förbehandling av källsorterat matavfall och organiska avfall.

Planområdet

Planområdet ligger ca 15 kilometer öster om Falkenberg och är ca 0,6 ha stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådsskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 10 § PBL). Förslaget har varit ute på remiss vid två tillfällen under 2018/2019.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan